Amadeus e-Power Starter 整合方案

Amadeus e-PowerAmadeus 的科技推動了旅遊業的發展,從搜尋到訂位、從計價到開票、從訂位管理到報到及出境流程管理。
本司專為使用 Amadeus e-Power Starter 的旅遊業者,做 Portal 的整合解決方案,讓旅遊業者可以透過後台的管理輕鬆編輯 Portal 頁首、頁尾或特定區塊內容,即時修改網站內容,免去修改等待的時間。

Editor Site: https://evadigi.com/epower/

View Site: https://staging.epower.amadeus.com/epowernewuitw/

Top